چادرهای اختصاصی

خیمه سرای آذری با توجه به مهارت و تجربه خود توانایی ساخت چادرهای اختصاصی و ویژه را متناسب با  کاربرد و نیاز مشتریان جهت استفاده در مراسمات و مکان های مد نظر آنها را دارد